Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Skribbels is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Privacystatement
Skribbels verklaart hierbij de privacy van alle gebruikers van deze site te respecteren en de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk te behandelen. Alle aan ons verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de betreffende bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aan Skribbels verstrekte adresinformatie en persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Disclaimer
Skribbels besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de gegevens op deze website kunnen echter voorkomen. Skribbels wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Skribbels behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Toepasselijkheid
Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper aan de Voorwaarden van Skribbels te kennen en deze te accepteren.

Alle aanbiedingen gedaan op de website van Skribbels zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Skribbels en de koper via de website van Skribbels komt als volgt tot stand:

De koper plaatst een bestelling via mail of telefonisch. Skribbels stuurt per e-mail de orderbevestiging, inclusief eventuele verzendkosten. Op dit moment is de koopovereenkomst gesloten. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de koper de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar Skribbels. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent.

Betalingsvoorwaarden
De koper betaalt het op de orderbevestiging vermelde bedrag o.v.v. het factuurnummer. De betaling dient binnen 7 dagen na orderdatum op rekening van Skribbels binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.

Aangezien de meeste producten van Skribbels specifiek voor de koper gemaakt worden zullen bij annulering van de bestelling de reeds gemaakte kosten aan de koper in rekening worden gebracht.

Levertijden
De door Skribbels opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Skribbels de betaling van de koper heeft ontvangen.

Levering, prijzen en transport
De koper dient aan te geven of het artikel verzonden/bezorgd dient te worden of dat het door de koper wordt afgehaald (op afspraak). Eventuele verzend/bezorgkosten worden op de orderbevestiging vermeld. Grotere artikelen zoals meubels dient men zelf op te halen of kunnen in overleg door een extern bedrijf worden bezorgd.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Skribbels de wijze van verzending. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Skribbels is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadiging van de gekochte zaken na afgifte aan PostNL of een andere transporteur of koeriersdienst.

Het risico tijdens het transport van de door de koper bestelde artikelen is voor de desbetreffende transporteur. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Skribbels verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering over op de koper. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de koper.

De prijzen en leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de koper pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en leveringsvoorwaarden van de datum waarop Skribbels de betaling ontvangt.

Zichttermijn
De koper is gerechtigd de koopovereenkomst met Skribbels te ontbinden binnen 14 werkdagen na levering van de bestelling. De koper dient Skribbels hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan Skribbels, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren. Het totaalbedrag van de bestelling wordt door Skribbels binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de koper teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper, net als het risico van de retourzending.

Skribbels behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als Skribbels niet op de hoogte is gesteld van de retourzending, het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de koper beschadigd.

Garanties en klachten
Alle artikelen die Skribbels levert zijn met zorg vervaardigd. Na aflevering van de bestelling heeft u de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en kwaliteitsverwachting beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Skribbels daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief of e-mail), en gemotiveerd kennis te geven waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

Skribbels zal uiteraard eventuele klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.